Algemene verhuur- en prijsvoorwaarden

Van toepassing bij alle verhuurovereenkomsten tussen ATMORELABELS en huurder.

 

Definities

  • ATMORELABELS: de te Groningen gevestigde v.o.f. met diezelfde naam en verhuurder bij de overeenkomst
  • huurder: de wederpartij van ATMORELABELS bij de orderbevestiging of overeenkomst
  • het gehuurde: de in de order- of bestelbevestiging aangeduide zaken als onderwerp(en) van de overeenkomst inclusief bij het gehuurde geleverd toebehoren, zoals doch niet uitsluitend hangers en beschermhoezen
  • de huurperiode: de door ATMORELABELS aan huurder schriftelijk bevestigde 
  • de bevestiging: de bestel- of orderbevestiging van of namens ATMORELABELS terzake de verhuur(voorwaarden), voorafgaand aan de overeenkomst of daarvoor in plaats komend
  • de overeenkomst: elke overeenkomst tussen ATMORELABELS en huurder
  • deze voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, integraal onderdeel uitmakend van de overeenkomst
  • schriftelijk: op schriftelijke dan wel elektronische wijze inclusief op/via een website van ATMORELABELS of derden

Toepasselijkheid

De voorwaarden vindt huurder op de website van ATMORELABELS en kan huurder op het eerste verzoek op papier of digitaal ontvangen van ATMORELABELS.

Door het plaatsen van een bestelling gaat huurder van rechtswege akkoord met deze voorwaarden. Mocht huurder vragen hebben over of naar aanleiding van deze voorwaarden kan huurder contact opnemen met ATMORELABELS via atmorelabels@gmail.com of 06-41617975.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze voorwaarden tussen ATMORELABELS en huurder.


Eigendom

Het gehuurde is en blijft te allen tijde eigendom van ATMORELABELS.


Voorbehoud en retentie

Alle door ATMORELABELS in het kader van de overeenkomst aan huurder verstrekte zaken blijven eigendom van ATMORELABELS, ongeacht wat ATMORELABELS aan huurder verschuldigd is of zou zijn.

Huurder mag al hetgeen hier bedoeld wordt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.


Onjuiste bestelling

Onjuiste uitvoering, maatvoering of aantallen (ten aanzien) van het gehuurde zoals besteld door huurder, is en blijft altijd voor huurders rekening en risico, tenzij anders overeengekomen of nog wordt overeengekomen.


Onjuiste levering

ATMORELABELS geeft het gehuurde in beschermhoezen, schoon en in goede staat mee en staat altijd in voor levering van het gehuurde zoals besteld door huurder. Bij constatering van afwijkingen tussen het door huurder bestelde en aan huurder geleverde, laat huurder dat ommegaand weten aan ATMORELABELS. Vervolgens zal ATMORELABELS op de kortst mogelijke termijn zorgdragen voor alsnog levering van het door huurder bestelde. 

ATMORELABELS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, kosten of ongemak voor huurder als gevolg van onjuiste levering, tenzij anders is overeengekomen of nog wordt overeengekomen.


Gebruik

Huurder zal als een goed huisvader omgaan met het gehuurde.

Het is huurder niet toegestaan om corsages e.d. met een speld in revers of andere tere delen van het gehuurde te prikken. Corsages e.d. met een magneet zijn wel toegestaan.

Het gehuurde mag niet worden gebruikt voor oneigenlijke of onheuse doeleinden of de goede naam en eer van ATMORELABELS (potentieel) beschadigen. In geval van vragen of twijfel daarover dient huurder ATMORELABELS te raadplegen.


Aansprakelijkheid

ATMORELABELS erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, hoe en onder welke omstandigheden dan ook veroorzaakt, door welke vorm van gebruik van of omgang met het gehuurde dan ook. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan onze verzekeraar dekt. 

 

Prijzen

Het gehuurde is beschikbaar voor het bij het gehuurde aangegeven bedrag inclusief of te vermeerderen met btw en de eventuele borgsom. ATMORELABELS’ huurprijzen gelden voor de huur van het geselecteerde aantal dagen. Voor elke extra huurdag of deel daarvan zal een extra bedrag per dag worden berekend, zoals aangegeven in de productinformatie. Ook bij het te laat retourneren/terugbrengen van het gehuurde worden de extra dagen in rekening gebracht tegen het geldende extra huurbedrag, waarbij een deel van een dag geldt als één hele dag. 

ATMORELABELS behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen. 

Aan bij het gehuurde eventueel onjuist vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

ATMORELABELS kan reserveringsgeld vragen. 

 

Incassokosten en rente

Indien huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. In ieder geval is huurder incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft huurder in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten, executiekosten en de betreffende wettelijke rente komen eveneens voor rekening van huurder.


Borgsom

Indien of zodra ATMORELABELS gebruik maakt van een borgsom dan geldt het volgende.  

Bij het gehuurde kan een borgsom worden gevraagd. Of en voor welk bedrag een borgsom wordt gevraagd, is afhankelijk van het bestelde gehuurde en wordt door ATMORELABELS bepaald. 

Conform onderstaande wordt schade verrekend met de vooruitbetaalde borg, niettegenstaande dat schade die de borgsom te boven gaat in rekening zal worden gebracht aan huurder. 

Onder schade wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: scheuren, winkelhaken, gaten, brand- en/of schroeiplekken, buitensporige vervuiling en het ontbreken van onderdelen van het gehuurde. 

Bij onherstelbare schade aan het gehuurde, aan welke en hoeveel onderdelen van het gehuurde ook, wordt de borgsom niet geretourneerd. 

Ingeval het gehuurde bij retournering extreem vuil blijkt (uitsluitend ter bepaling door ATMORELABELS en waarover ook niet kan worden gediscussieerd of gecorrespondeerd), wordt 50% van de borgsom geretourneerd. Bij beschadigde zomen wordt 50% van de borgsom geretourneerd.


Levering en retouren

In de bevestiging van de reservering wordt altijd een datum van levering en een datum van retournering vermeld. 

Eventuele schade en kosten voor verhuurder wegens tegen het niet na leven van deze data komen voor rekening van huurder. 


Betaling

U kunt bij uw bestelling altijd een factuur ontvangen van hetgeen u betaald heeft aan huur te vermeerderen met btw en de eventuele borgsom. Hiervoor dient u contact op te nemen met ATMORELABELS.


Omruilen

Het bestelde gehuurde mag tot vier dagen voor de gereserveerde datum kosteloos worden verwisseld voor het gewenste gehuurde. Levering noch tijdige levering van het gewenste gehuurde garandeert ATMORELABELS dan en zal dan afhangen van de beschikbaarheid van het gewenste gehuurde.


Beschadiging

Eventueel bestaande beschadiging of andere door huurder geaccepteerde tekortkomingen aan het gehuurde zal ATMORELABELS optekenen teneinde daarover discussie te voorkomen.

Het gehuurde dient compleet en onbeschadigd te worden teruggebracht inclusief de bij het gehuurde geleverde hanger, beschermhoes, verzendzak en alle andere toebehoren. Onherstelbare schade aan het gehuurde en onvolledige retournering van het gehuurde komen te allen tijde en volledig voor rekening van huurder.

Elke schade of vermissing zal huurder zo mogelijk direct via atmorelabels@gmail.com of 06-41617975 doch uiterlijk bij retournering melden aan ATMORELABELS.


Annulering

Indien huurder afziet van afname van het gehuurde gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

De huur kan niet worden geannuleerd binnen 4 dagen voor aanvang van de huurperiode. Mocht dit in overleg om een reden wel moeten dan geldt het volgende.

Bij een annulering tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode ontvangt huurder 75% van het huurbedrag inclusief de gehele borgsom terug.

Bij een annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode ontvangt huurder 50% van het huurbedrag inclusief de gehele borgsom terug.

Bij een annulering op de dag dat de huurperiode ingaat ontvangt huurder het huurbedrag niet terug. De eventueel reeds betaalde borgsom wordt geheel gerestitueerd.


Retournering

De kleding dient te worden geretourneerd/teruggebracht in de staat zoals deze aan u is overhandigd. Bij eventuele schade wordt er onderscheid gemaakt in de gevolgen. Zodra een kledingstuk als gevolg van de schade niet meer gebruikt kan worden, wordt de huidige waarde van het kledingstuk in rekening gebracht bij de huurder. Tevens wordt onder deze schade verstaan het niet of niet compleet terugbrengen van de kleding. 

Bij eventuele schade waarbij reparatie mogelijk is, worden de reparatiekosten tot €20 vergoed door ATMORELABELS. Bij hogere reparatiekosten worden deze in rekening gebracht bij de huurder.

U dient naast de kleding ook de eventuele meegeleverde kledinghangers, kledinghoezen en verzendzak retour in te leveren.


Reiniging

Het gehuurde wordt altijd en uitsluitend gereinigd door en voor rekening van ATMORELABELS. Het is huurder onder alle omstandigheden verboden het gehuurde zelf of elders te (laten) reinigen.

In het geval van extra reinigingskosten door niet normaal gebruik van het gehuurde zullen de extra reinigingskosten door ATMORELABELS volledig en gespecificeerd in rekening gebracht aan huurder.

Ingeval ATMORELABELS constateert dat huurder het gehuurde al dan niet deels heeft gereinigd of proberen te reinigen en als gevolg daarvan al dan niet herstelbare schade is ontstaan aan het gehuurde, zullen aan huurder alle daaruit voortvloeiende schaden en kosten in rekening worden gebracht.


Niet aan derden

Het is niet, voor hoe lang of kort ook, toegestaan het gehuurde aan anderen te verhuren, uit te lenen aan derden of anderszins in gebruik of bezit te geven.


Verjaring

Voor alle vorderingen jegens ATMORELABELS en de door ATMORELABELS (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.


Intellectuele eigendom

ATMORELABELS behoudt zich, indien en voor zover jegens haar van toepassing, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.


Bedrijfsbescherming

Het is huurder en aan huurder gelieerde (rechts)personen, ondernemingen en instellingen uitdrukkelijk verboden (ex-)werknemers van ATMORELABELS of door ATMORELABELS ingehuurde personen, die voor huurder werkzaam zijn tijdens of binnen 1 jaar na verhuurperioden, in dienst te nemen of al dan niet tegen betaling werkzaamheden of diensten te laten verrichten, op straffe van een boete van € 15.000 door huurder aan ATMORELABELS te betalen zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.


Persoonsgegevens

ATMORELABELS handelt in overeenstemming met privacyregelgeving (de AVG). 

ATMORELABELS beschikt over een privacyverklaring en heeft op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten, net als een datalekkenregister.

De persoonsgegevens die huurder aan ATMORELABELS verstrekt, zal ATMORELABELS onder alle omstandigheden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerken in de zin van de AVG. 

Ingeval van een datalek zal ATMORELABELS huurder en zonodig andere betrokkenen daarover informeren en zal huurder in alle opzichten meewerken aan de interne en zonodig externe verwerking en melding van het datalek.

ATMORELABELS is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor (verdere) verwerking van persoonsgegevens die niet door haar is verricht of haar niet is aan te rekenen.

Huurder heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de door ATMORELABELS verwerkte persoonsgegevens.

ATMORELABELS zal de persoonsgegevens van huurder uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de verhuur en levering of het afhandelen van een klacht.

Het is ATMORELABELS niet toegestaan om de persoonsgegevens van huurder uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. ATMORELABELS mag en zal de persoonsgegevens van huurder uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden. 

ATMORELABELS zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk of contractueel nodig is.

Huurder is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent ATMORELABELS’ verwerking van persoonsgegevens.

Huurder gaat akkoord dat ATMORELABELS huurder voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek kan benaderen. Wanneer huurder niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan huurder dit tevoren kenbaar maken.

Bij het bezoeken van de website kan ATMORELABELS door middel van cookies informatie van huurder verzamelen over het gebruik van de website. De informatie die ATMORELABELS verzamelt middels cookies kan voor in het bijzonder functionele, analytische of marketingdoeleinden worden gebruikt.


Ontbinding

Indien huurder een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is ATMORELABELS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is ATMORELABELS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de overeenkomst ATMORELABELS omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat huurder de verplichtingen niet zal nakomen;

- huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van huurder niet langer van ATMORELABELS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ATMORELABELS kan worden gevergd;

- huurder in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- huurder onder curatele wordt gesteld;

- huurder komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien ATMORELABELS de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is ATMORELABELS niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ATMORELABELS op huurder onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan huurder, is huurder aansprakelijk voor de door ATMORELABELS geleden schade.


Overmacht

Indien nakoming van verplichtingen door en voor ATMORELABELS als gevolg van overmacht niet mogelijk is, is zowel ATMORELABELS als huurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan ATMORELABELS kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar rekening komt. 

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, landelijke of wereldwijde epidemieën, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of technische onderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door ATMORELABELS in redelijkheid niet door huurder mag worden verlangd.

ATMORELABELS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ATMORELABELS haar verbintenis had moeten nakomen.


Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 84428201 en zijn tevens in te zien en te downloaden op de website van ATMORELABELS: www.atmorelabels.com